Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra CyklusLiv, Frederiksgade 76A, 1. sal, 8000 Aarhus C, www.cyklusliv.dk, info@cyklusliv.dk. CyklusLiv er ejet af Magdalena Lock CVR 38076167, Frederiksgade 76A, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Afvikling, ændring og aflysning
CyklusLiv har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

CyklusLiv har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). CyklusLiv kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Hvis du er forhindret i at møde op til en booket session live eller online, skal afbud meldes senest med 24 timers varsel til Magdalena Lock Johansson eller Siv Gramstrup på telefon 29 86 05 96 / 41 29 36 37 (opkald eller sms). Meldes der afbud mere end 24 timer før den aftalte tid, kan du reservere en ny tid eller få eventuel forudbetaling refunderet. Meldes der afbud senere end 24 timer før den aftale tid, eller udebliver du uden afbud, opkræves det fulde beløb for den planlagte session/ydelse. Ved deltagelse på online gruppeforløb refunderes betalingen ikke. En session anses for booket når aftalen er indgået eller bekræftet skriftligt.

Betaling og betalingsbetingelser
Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Ved kortbetaling af fortløbende køb er du selv ansvarlig for at give besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betaling kan foregå enten med kontanter ved fysisk fremmøde eller ved bankoverførsel til CyklusLivs bankkonto Reg. nr. 6180 kontonr. 0013238405 på baggrund af faktura fremsendt enten før eller efter ydelsen/sessionen er afviklet. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturaen er sendt til din email. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00. Fakturaen fremsendes på email. Du er selv ansvarlig for at tjekke dit spamfilter/uønsket mail ved modtagelse af fakturaen. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som CyklusLiv pådrager sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. CyklusLiv skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om CyklusLiv har handlet simpelt uagtsomt. CyklusLivs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Du har som kunde selv ansvaret for at tage hånd om dig selv i din proces før og efter din/dine session/sessioner. CyklusLiv giver ingen garanti for udkommet af sessioner/ydelser og betaling kan ikke annulleres eller tilbagebetales med begrundelse i manglende oplevelse af bedring/forandring/effekt af ydelsen/sessionen/produktet.

Rettigheder
CyklusLiv har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med CyklusLivs virksomhed. CyklusLivs navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller CyklusLivs navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er CyklusLiv berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. CyklusLiv er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere
Som forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos CyklusLiv. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af købte ydelser/produkter. Ved tilmelding til ydelser (uddannelser/kurser/workshops)/sessioner har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret, medmindre ydelsen/sessionen afvikles inden for 14 dage efter købet. Hvis ydelsen/sessionen afvikles inden for 14 dage efter købet gælder betingelserne som angivet under punktet ”Afvikling, ændring og aflysning”, medmindre særlige betingelser er angivet ved tilmelding til den pågældende ydelse.

Klageadgang for forbrugere
Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse CyklusLiv på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting
Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.

Persondatapolitik for CyklusLiv
1. Kort overblik: CyklusLiv indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbreve. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens (GDPRs) regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger CyklusLiv har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom til info@cyklusliv.dk. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbreve ved at klikke på afmeldelseslinket i enhver email fra CyklusLiv eller ved at rette henvendelse til ovennævnte emailadresse.
2. Databehandler og dataansvarlig: Magdalena Lock Johansson og Siv Gramstrup.
3. Dataplacering: Der overføres ikke data til udlandet. Al data opbevares hos CyklusLiv enten digitalt eller på papir.
4. Data protection officer (DPO): GDPR-lovgivningen siger, at man skal have en DPO, hvis virksomhedens hovedaktivitet beror på en omfattende behandling af følsomme personoplysninger. Da virksomhedens hovedaktivitet ikke beror på dette, har firmaet ingen DPO.
5. Samtykke: Inden en ny kunde påbegynder en behandling eller et forløb hos virksomheden underskrives firmaets samtykkeerklæring for databehandling. Ved opskrivelse til nyhedsbrev læses og godkendes samtykke vedrørende nyhedsbrev.
6. Dataportabilitet: Da virksomhedens hovedaktivitet ikke er databehandling, og firmaet ikke håndterer store mængder data digitalt, er det ikke muligt at få flyttet dine data digitalt til andre firmaer. Du kan i stedet få udleveret dine data og selv indlevere dem fx til en anden behandler, hvis du ønsker det.
7. Retten til at blive glemt: Kunder kan kræve deres data slettet hvis:
1) Det ikke er nødvendigt at behandle persondata, for at kunne forfølge formålet
2) Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, og der ikke er et andet hjemmelsgrundlag at basere behandlingen på
3) Databehandlingen er ulovlig
4) Sletningen er nødvendig for at opfylde et lovkrav
5) Registreret person er under 16 år gammel
Databehandleren må gerne forsætte med at behandle persondata, efter den registrerede har anmodet om at blive glemt, hvis hjemmelsgrundlaget har været samtykke og et andet hjemmelsgrundlag finder anvendelse – eller hvis behandlingen er nødvendig for et af de specifikke formål beskrevet i GDPR-lovgivningens artikel 17(3), herunder ytringsfrihed eller af hensyn til offentlig sundhed. Derfor anser databehandleren sig for berettiget til at opbevare noter fra behandlingen så længe hun arbejder med at formidle sin viden om alternativ behandling, så hun kan bruge erfaringerne fra behandlingerne i anonymiseret form til metaundersøgelser og som caseeksempler i udgivelser om de anvendte behandlingsformer.
8. Privacy-by-design/ Privacy-by-default: Når nye produkter udvikles, medtænkes det fra starten, hvordan evt. indsamlet data skal behandles.
9. Impact Assesment: Der er foretaget en impact assesment for de forskellige teknologier, produkter og processer. Denne kan udleveres på efterspørgsel.
10. Underretning ved databrud: Hvis data mod forventning skulle blive lækket, vil databehandleren underrette Datatilsynet og den/de pågældende person(er) uden ugrundet ophold.
11. Compliance programmer: Nærværende GDPR-strategi sikrer at virksomheden håndterer data i overensstemmelse med GDPR lovgivningen. Oversigt over hvilke databehandlinger virksomheden foretager findes i firmaets Impact Assesment.